Túng laqyà

Durù nø vnvp ya vtúng laqyàrìmé v̀n ya tiqmvdùng íé.

1. Gúng gà dang

2. Zvmì rit vtúng

3. Kongrv́n bóy dang

4. Mvyøq vtoqvtep vtúng

5. Vdø̀ rvpmø̀ng vtoqvtep dang

6. Dvgá angpv̀npv̀n