Sher pvlu blvt bunglì

Sher pvlu blvt bunglì

Nvmbvndv́m mvrèng nø Nongmúng myuq wv́y, tikǿ dang paq nvdì nv́y vní meng svt vróm zàng, Gvsv̀ngtì tvréng kv̀y dé yv́ng ya mvrèngcv̀n íé.

            Vya mvrèng cv̀nrì nø koná bunglìdáy, mvdø̀ng svvmsì mvrèng íé. Dvgá yong dvpø̀ là bunglìrì gø  vtà dv́ngte kv̀y, makring manar wàé. Vya dvhø̀ wv́y, sher pvlu blvtya bunglì gø dvgá mvrèngrì mvdv̀m dvgø̀ngya mvrèng íé.

            Sher nø vní pv̀n v̀nne. Síng sher, gaq gvdu sher dǿng lánné. Gaq gvdu sher nø mvzv́n ngv̀ng pv̀n íe.

Sher pvlu brvtya bunglì nø, pvmacv̀nmø̀ngmé mvdø̀ng òya bunglì íé. Koná nvmbrá bunglìbé vtà yónkv̀y, vsaqrá mv̀yrá nø cvtsǿn rizv̀ng vní yoq, vsø̀myoq wawasì nø vsø̀m, vblì meng dv́ngsvt vrómya nvmbv́n dòng rvzì, guyyátuq rón gaq yvng, sher vreq dìé. Vre:qbø̀ sherlvprì yvng angmvgùn mvgùn wazv̀ng, ang mvgø̀n íti prá:né. Køngwá gø:tya sher mvgø̀n rizv̀ng vgǿy rìmwádø̀ rvtø̀ kv̀y, chìm dútī loqé. sher vreq bunglì nø, yònya mví, pasí, dvpvtrìdáy, urtan, shítanrìwv́y sø nø brì lvbrì vyø̀tí, kodòng yadòng, korón yarón yøtsi mvbvt, ngang mvbvt, bvnghǿdáy kotung yatung wv́y mvbrán nv́ygø mit svromsizv̀ng saq mawa dvzaq sìwv́y, sher tiq mvgø̀n nø taqwá lónya íe.

Chìm dúrvt nv́ynø, sher lvprì yvng kántí, vní lvbán dv́ngsvt lá:mé. Kánbø̀ pvngkv̀y sher lvprì vráti, kiqdáy svróé. Svróbø̀ sher lvprì yvng, shvpshvpwa ítí, sherlvp vníní mvtv́ng wv́y pet zv̀ng singgòng tiqmv́ymv́y kv̀y, svnam zv̀ng hok..hok.. dǿngtī vho:tne. Vhot bébø̀ sher lvprì nø, blvt lv́m tvlú íbø̀ya íé.

            Vyong wazv̀ng chìm mvnv̀ng vsaqrá mv̀yrá nø, bunglì vtà yónkv̀y sher pvlu blvt bunglì gø, dvzaqsìe. Sher pvlu yvng nø tiqyoq ip, vní yoq ip, pvngà, tvruq yoq ip cv́ngtí, ang mvlemlem bla:tné. Sher pvlu nø tì mvsaqtí najò nv́ynø vsø̀m, vblì níng ngv̀ng pv̀n íē.

            Sher pvlu nø yoq mvnv̀ng sùngya tiqpv̀n í lvkàkv̀y, nvm gø cúnuq lonsìya tiqpv̀n íe. Tiqchìm vsv̀ng dvkomsilv́m mvzù mvrv́m gvmpø̀ng gø cúnuq vla yònya bunglì íé.

            Nvmbvndv́m yvng dīrvt vdø̀ vsv̀ngmø̀ng nø, vrà chìm yvng mv́y dì nv́ygø vya chìmdáy, sher pvlu gønpaq bilónya íé. Gønpaq lónmø̀ng gø cúnuq mitsìmé.

Tiq rvtø̀ tø̀ nø chìm mvnv̀ngmé, vlu zángya sher pvlurì nø vlu gvrè daqlv́m kokkv̀y gø, mvcv́ng taq íe. Gvbulv́m sv̀ngkà dvsv̀ng svramø̀ng, vdv́ngbó ip rvt nv́ynø, vya dv́ngte yvng vlu ò sher pvlurì bilóne. Vya mvrèng wv́y vlu bí sher pvlurì nø Nongmung Myuqne shvngø̀mrá vrv̀m, Pvdó gaq svngø̀mrámø̀ng yvnggø lónsvt, Miwa múng gaq svngø̀mrá, Myitkyina, Pyin Oo Lwin gaq bv̀ytaq yvnggø Gvmø̀ jejú lvkàkv̀y bilónya íé.

            Sher pvlu blvt bunglì lvkàkv̀y, Gvmø̀ bunglì kv̀ygø, tiq svlay cv̀n wv́y, dvzaqsi lonsìya nø Gvmø̀ vdùng kv̀y mitsìmlv́m tvrà íé.

            Vya lvkàkv̀y, Nongmung gaq kv̀y sher pvlu blvt bunglì nø, Nvmbvndv́m mvrèng mvsv́n pvrá tiqpv̀n íé dǿng lvnlv́m svt sher pvlu blvtya bunglì kv̀y dvgø̀ngya, tiq mvrèng cv̀n íé.

Mvsǿn gà dày - Svra Mvyit Gungsvr

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.