Mvsǿn

Duru vsv̀ngmø̀ng nø carvmàng kv̀y nø  vnùng rvmv̀y kv̀y v̀n køq wv́y vmø̀mø̀ pvngpaq yvng yitsí yv́ngé. Vnùng wangdòng wv́y nø Lunggwi rvzì gutlvy Tvrùng wangdòng yvng yitsi yv́ngé. Tvrùng wangdòng kv̀y nø cárvmàng kv̀y Punggrìng v̀n brvt kv̀y mvkø̀mdv́m kv̀y vzǿkòng gvbà ò nø vzǿ lv̀m yv́ngé. Vzǿkòng bé nø tiwan nø vzǿkòng timi paq yvng yitsi zv̀ng mvkø̀mgàng lap vní rvmv̀y wangtuq, tvloq wang ní tvrùng wang tuq paq yvng vlv́n nø tiwan nø pvng paq yøtsi yv́ng tiwan nø mvdv̀m paq ngàng yv́ngé. Pv̀ng paq yitsìmø̀ng nø vnv̀mpáy ning rvmø̀nmø̀ng íé. Rvmø̀nmø̀ng nø rensǿ wang(chvngdvng wàng) gaq, dvzvng gaq kvy v̀n mø̀ng íé. Vbv̀n nø rvmv̀y (ladv́m wàng) tvhø̀, vya mvdv̀m v̀n mø̀ng nvmsvr paq rvmv̀y vnítuq v̀n mø̀ng nø Vnv̀mpáy á:né. Vya mø̀ng mvdv̀m paq kv̀y nø vkǿpáymø̀ng v̀né. Vkǿpáy nø tvrùng wàng tuq ní, rvmv̀y tvloqwàng yvng vdá matuq tvloqwàng mvmvyrvm taq v̀n vsv̀ngmø̀ng nø Vkǿpáy lá:né. Vkǿpáy mvdv́m paq kv̀y dvzø wàngdòng mvdv̀m paq kv̀y v̀n mø̀ng nø Dvzøwàng íé. Dvzøwàng ning dvblø̀ wàng kv̀y v̀n mø̀ng nø Tvláwàng lá:né. Vya Dvzøwàng ning Tvláwàngmø̀ng tv̀ywan nø rvmv̀y (Gongnang rvmv̀y)dang wv́y mvloqtí rvzì limlvy tv́n tvrùng wang làm yvng loq yv́ng mø̀ngíé. Vbv̀n nø Vkǿpáymø̀ng nø nvmsvr paq loq tiwan, rvmv̀y wangkǿ paq wv́y yøtsi tiwan í yv́ngé. Vkǿpáy mvdv̀m paq kv̀y v̀n mø̀ng nø Zahø̀n Zapv̀ngmø̀ng íé. Zahø̀n Zapv̀ng mø̀ng nø Bvngnv́mdøm Lungraqdv́m wv́y Mvrímv̀y wàng taq v̀n mø̀ng íé. Durù mvdung kv̀y vbá mø̀ng nø vnùng wangdòng kv̀y v̀n vnùng mø̀ng, (ing ning ka vbúng vnùngmø̀ng), Tvrùng wangdòng kv̀y v̀n Tvrùng bv̀ytaq, Zewàngmø̀ng, Tvrùng wangdòng vdùng ram kv̀y v̀n Muzìng lvnsì mø̀ng, Dvzøwàng, Tvláwàng, Vnv̀mpáy, Vkǿpáy, Rvmø̀n, Zahø̀n Zapvng, Tvluqwàng wangkǿ tot kv̀y v̀n Tvluqmø̀ng, Nvmní lvká gutlvy loq yv́ng Mvngpv̀ymø̀ng (Dvlongmø̀ng) gø lómé.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.