Pvsø mvsǿn

Pvsø wazv̀ng vmlv́m mvsǿn
Pvsø nø vm vmòng gùng ya sot zv̀ng òya vmlv́mpv̀n tiqpv̀n íe. Pvsø nø playwá vm yòn ya nungna tiqpv̀n íe. Pvsø nø mvyù nv̀m kv̀y, dvgá nungna vmlv́m mvv̀n rvtø̀ kv̀y vmlv́m nungna tiqpv̀n íé. Pvsø nvv̀m nv́y nø anggúng gø sù nø linggùn gø zv̀ng pv̀n íé.
Pvsø walv́m nvò nv́y nø, vm nvza,̀ kona nvbvt mvnvng kv̀y vmza lungtén bvná lungtén cv̀n payzv̀ng vm vmòng gùngyarì sot lv́m íé. Nvso:t bø̀ vmrì yvng vzøp zv̀ng angpìnrì panbø̀ dáy shv̀ngti vhap ràé. Vhapbé nø Pusòn taq kv̀y plvnglv́m íé. Nvplà vnǿ:n má íbø̀ døng urmé vsot mvbvt wa zv̀ng íbø̀ nv́y nø svmpv̀ng kv̀y zvng zv̀ng vkat mvnvng kv̀y bvlvp vbéngtí svmblì dáy durràé. Nvdúr lùng nv́y nø vníyoq dáy tapaq wv́y dadvmdvm durlv́m íé. Pvsø sàbø̀ nvy nø, svmpv̀ng wv́y panbø̀ yvng zøt zv̀ng wapìn shv̀ngtí vhaplv́m íé. Pvsø nvplà mvnvng kv̀y rvtø̀ mvlv̀ytí svdon ràé. Rvtø̀ vlvy bø̀ nv́y nø rùng nø pvsø mvhiq pv̀n íé. Nvá:m nv́y gø sà kv̀y høp høp wà nø, vkám mamvlìm pv̀n íé. Í nv́y gø vsaqrárì lvpvt nø sà kv̀y vdv́y nø vm byó pv̀n íé. Pvsø wa bengsi bø̀ pvng kv̀y nø lachákroq ning ínv̄y gø̄, paká vsìng ning ínvy gø, nungna vmlonsi bø̀é. Rvzìmúng gaq kv̀y vm nvzà rvtø̀ kv̀y playwá vmlonsì ya nungna tiqpv̀n íé.
Tv́n tiqpv̀n nø Pvsø vbùng walv́m pv̀n íé. Pvsø vbùng nø gùng bø̀ vm vsoq yvng taq kv̀y vmòng bùngtí tìdáy køt zv̀ng walv́m pv̀n íé. Nvkø:q bø̀ vm vsoq yvng vmán pvsø nvplà yong walv́m pv̀n íé. Ínv́y gø pvsø vbùng nø vmán Pvsø̀ svt nø mamvlìm pv̀n íé. Ínv́y gø vróm gaq yvng tv́n gvdǿng dilv́m nvwà nv́y, zalv̀y yvng nungna svvmlv́m pv̀n gøtmvywà mvnvng kv̀y nvn zv̀ng ò pv̀n nungna íé.
Pvsø yvng svngù wa gø lv̀ye. Pvsø svngù nvò nv́y nø vmlv́m vcersaq pvsø yvng langtaq kv̀y mvmvy bóngtí vbv̀n plvng zv̀ng svmpv̀ng kv̀y angmvpì í taq durlv́m íé. Pvsø svngù nø sà vpòn nvmvyrá pvríngmø̀ng ning sàmé mvdáy cvmrámø̀ng lvpvt vmlv́m lv̀ytí ò ya íé.
Vróm gaq tvrà nvdì nv́y gø, chìm kv̀y pvsø wa zv̀ng tvrà nungna gø ri lv̀y ya tiqpv̀n íe. Pvsø vmlvzǿ:n tvrà nvdì ,rvzì nvngàng nv́y nø pvrísi gø vzán nø, linggùn gø manǿn ya vmlv́m tiqpv̀n íé. Chìm yvng zalú zalv̀y vserà nv́y gø, nungna bi yòn ya vmlv́m tiqpv̀n íe. Vróm gaq kv̀y v̀n vdø̀ vsv̀ngmø̀ng yvng gø dvdøq kønpaq svri gø lv̀y ya vmlv́m tiqpv̀n íé.

Back to the top
Mvsǿn gàdày - Svngnày Pungrvmsvr
Photos by Dvkiqdv́m Sønrvm

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.