Mv́r

Duru Website wv́y vtóyé.

Location

Yvnglonsì pv̀nrì-

-Duru Mvsøn

-Noqsi dang

-Mùngka mvsǿnrì

-Durùpv̀n vsv̀ngmø̀ng mvsǿn

-Túng laqyà dangrì

-Durù gaq sømlarì

-Sømla angpv̀npv̀n

-Mvkón angpv̀npv̀n

-Sømla vngvt angpv̀npv̀n

-Durù mvsø̀n angpv̀npv̀n

-Lega angpv̀npv̀nri

-Linggùnbì karì

-Sv̀ngkarì ning dvgá yong angpv̀npv̀n yvnglonsìé.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.