Cepsì nø mit lv̀y ya pvmacv̀n tiqmv̀y mvsǿn

Mvrèng cv̀n tiqmvrèng kv̀y nø,mvdv̀m paq kv̀y tiqrvp, pvng paq kv̀y tiqrvp vn yv́ng wà.
Mvdv̀m paq kv̀y v̀n pvmacv̀n mv̀y nø, pvng paq kv̀y v̀n angrv́mmv̀y yvng tvpang mvlv̀nsì lvkà kv̀y,chìm svngàm sǿ:m mvsop ídv́ngsvt yvng pvng paqkv̀y v̀n àng rømnv̀ngmv̀y chìm paq yvng sabǿmtí sǿ:m wà.
Mvdv̀m paq kv̀y v̀n angrv́mmv̀y nø vya yong mv́y wà nv́y gø, pvng paq kv̀y v̀n mv̀y nø, mvlv̀ytí gø mvdǿng wà. Mvlv̀ytí gø mvmitsi wà. Mvdv̀m paqkv̀y v̀n angrv́mmv̀ymé angning paq yvng sǿ:m mvsoprì wvr zv̀ng vya køq kv̀y dunggà ka:twà nv́y nø, dunggà nø cúnuq sílǿywà. Vyà dunggà nø mvdv̀m paq kv̀y vn zv̀ng angning pa:q mvsop sø̀m mv̀y yvng gø, bí yv́ngwà.
Mvsǿn ya mv́y nø, Gvmø̀ yvng nvnoqsì vsv̀ng nø, angrv́m mvlv̀ytí mv́y warvt nv́y gø tvlvy mvnteqsí nìngdø dǿng Gvmø̀ mùngka kv̀y v̀n tiqmvnø̀, mvlv̀y mv́y yvng nø lv̀ymv́ymé beng ló:n taq dvzaqsi laq ló:né, dǿng mvsǿn yamv́y wv́y linggùn bíráyé.
Mvsǿn gà dày – Svra Dvkiqdvm Svr

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.