Dvmvnlv́m køq

Ya mv́y website ning séngti pazí bimv́y, ritsìmv́y ning dvmv̀nmv́y wa pvndø̀ nv́ynø pvngkv̀y tvdansì̀ míng yvng dvmvn lonsìé.

infor@daruweb.org

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.